งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

หากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการไทย เช่น
1. ขอคัดสำเนาเอกสารประจำตัวบุคคลต่างๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว สำเนาทะเบียนสมรสและหย่า
2. ขอหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส หนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์
3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า
4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย


โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์)
2. หนังสือเดินทาง
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน (อนุโลมให้ใช้สำเนาได้)
5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
6. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาด้วย
7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
9. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการมอบอำนาจ

Back to the list