งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย

**การจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่สามารถมอบอำนาจหรือให้ผู้อื่นทำการแทนได้ หากมีผู้อื่นทำการแทนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ถือว่าเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยย่อมไม่มีผลสมบูรณ์

หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนสมรสอีกครั้งหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง (อนุโลมให้ใช้สำเนาได้) 
 6. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 7. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 8. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย
 9. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า โปรดแสดงสำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 310 วัน
 10. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล
 11. หากมีบุตรด้วยกัน โปรดแสดงสูติบัตรบุตร
 12. หากมีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อทราบที่อยู่ที่ชัดเจนในประเทศญี่ปุ่น กรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 13. หากมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา โปรดแสดง ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวสะกดชื่อในภาษาอังกฤษของบิดาและมารดา

จดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างชาติ
(ที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)

การขอจดทะเบียนการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง  (อนุโลมให้ใช้สำเนาได้)
 6. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 7. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 8. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย
 9. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า โปรดแสดงสำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 310 วัน
 10. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล
 11. หากมีบุตรด้วยกัน โปรดแสดงสูติบัตรบุตร
 12. หากมีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อทราบที่อยู่ที่ชัดเจนในประเทศญี่ปุ่น กรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 13. หากมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา โปรดแสดง ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวสะกดชื่อในภาษาอังกฤษของบิดาและมารดา

เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรสฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยทางการของประเทศของคู่สมรส และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศของคู่สมรสประจำประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 เดือน
 5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 6. ใบรับรองการทำงาน 1 ชุด ใบรับรองการเสียภาษี (1 ปี ย้อนหลัง) 1 ชุด ใบรับรองเงินเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตรารับรองจากโคโชนินยาคุบะ (Notary Public)  และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้วไม่เกินเดือน 3 เดือน
 7. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูปBack to the list