งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย

**การจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่สามารถมอบอำนาจหรือให้ผู้อื่นทำการแทนได้ หากมีผู้อื่นทำการแทนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ถือว่าเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยย่อมไม่มีผลสมบูรณ์

หากประสงค์จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนสมรสอีกครั้งหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง (อนุโลมให้ใช้สำเนาได้) 
 6. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 7. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 8. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย
 9. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า โปรดแสดงสำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 310 วัน
 10. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล
 11. หากมีบุตรด้วยกัน โปรดแสดงสูติบัตรบุตร
 12. หากมีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อทราบที่อยู่ที่ชัดเจนในประเทศญี่ปุ่น กรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 13. หากมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา โปรดแสดง ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวสะกดชื่อในภาษาอังกฤษของบิดาและมารดา

การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างชาติ

**การจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่สามารถมอบอำนาจหรือให้ผู้อื่นทำการแทนได้ หากมีผู้อื่นทำการแทนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ถือว่าเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยย่อมไม่มีผลสมบูรณ์

หากประสงค์จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนสมรสอีกครั้งหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
 2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง  (อนุโลมให้ใช้สำเนาได้)
 6. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 7. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 8. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 - 5 มาด้วย
 9. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า โปรดแสดงสำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 310 วัน
 10. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล
 11. หากมีบุตรด้วยกัน โปรดแสดงสูติบัตรบุตร
 12. หากมีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อทราบที่อยู่ที่ชัดเจนในประเทศญี่ปุ่น กรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 13. หากมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา โปรดแสดง ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวสะกดชื่อในภาษาอังกฤษของบิดาและมารดา

เอกสารของคนต่างชาติ

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง และสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ได้รับการรับรองเอกสารแล้ว
 4. กรณีบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โปรดแสดงทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ฉบับเต็มที่ระบุรายการทั้งหมด พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้วไม่เกิน 3 เดือน

 5. กรณีบุคคลสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น โปรดแสดงหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรสฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยทางการของประเทศของตนเอง พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ได้รับการรับรองเอกสารแล้ว

 6. กรณีบุคคลสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)

 7. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
Back to the list