งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

หากบิดามารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำ

หนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

4. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย

5. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า หรือ

ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาด้วย

6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)


เอกสารของบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง


เอกสารบุตร

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง)

2. สูติบัตรตัวจริง

3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)

4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย


หมายเหตุ

1. หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ

ผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

2. ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมBack to the list