งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือรับรองสัญชาติไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้   

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 
1. คำร้องนิติกรณ์
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
5. สูติบัตรตัวจริง (สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)

หมายเหตุ 
1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ               
2. ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมBack to the list