งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือรับรองลายมือชื่อ

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้   

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 

1. คำร้องนิติกรณ์
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
5. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 1 ชุด

Back to the list