งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


พิมพ์ลายนิ้วมือ

เอกสารของคนไทย

  1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
  5. เอกสารแสดงเหตุผลที่ต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

เอกสารของชาวต่างชาติ

  1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  3. เอกสารแสดงเหตุผลที่ต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 http://www.pcscenter.sb.police.go.th/eng/contactus.php
pcscenter@royalthaipolice.go.th
Back to the list