งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ


หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด
5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ 2,500 เยน

เอกสารของบุคคลต่างด้าว
1. หนังสือเดินทางฉบับจริง
2. สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ)
และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 เดือน
3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ 2,500 เยน และค่าธรรมเนียมในการประทับตรารับรองเอกสารในข้อ 2. 2,500 เยน

หมายเหตุ
1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพให้แก่บุคคลสัญชาติไทย
เป็นฉบับภาษาไทย และจะออกหนังสือดังกล่าวให้แก่บุคคลต่างด้าวเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
Back to the list