การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


การลงทะเบียนคนต่างชาติ

14/10/2009

Q.

ผู้ใดบ้างที่ต้องลงทะเบียนคนต่างชาติ

A.

  • บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีความประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเป็น ระยะเวลามากกว่า 90 วัน จะต้องลงทะเบียนคนต่างชาติ ณ ที่ว่าการประจำเขต หรืออำเภอที่ตนพำนักอาศัยอยู่ภายในระยะ 90 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
  • ข้อยกเว้น ชาวต่างชาติที่จัดอยู่ในประเภทต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนคนต่างชาติ
  • เด็กทารกที่เกิดในญี่ปุ่นและจะอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 60 วัน
  • บุคคลที่มีสถานภาพในการพำนักอาศัยอยู่เพื่อการทูตหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากพ้นสถานสภาพดังกล่าวแล้ว ต้องทำการลงทะเบียนภายใน 60 วัน
  • ทหารของกองทัพสหประชาชาติ หรือกองทัพสหรัฐฯ (และครอบครัว) ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

Q.

การลงทะเบียนคนต่างชาติมีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

A.

บัตรประจำตัวคนต่างชาตินั้น เป็นบัตรสำคัญที่สามารถใช้ถือแทนหนังสือ เดินทาง ในระหว่างที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งในบางครั้งจะมีการขอตรวจดูบัตรประจำตัวคนต่างชาติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ดังนั้นการมีและพกบัตรประจำตัวคนต่างชาติไว้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คนต่างชาติควรทำ นอกจากนี้ บัตรประจำตัวคนต่างชาติยังสามารถใช้ประโยชน์ในการติดต่อ และดำเนินเรื่องต่างๆ ในญี่ปุ่นได้ เช่น การขอเปิดบัญชีธนาคาร การขอติดตั้งโทรศัพท์ การเข้าระบบประกันสังคม และประกันสุขภาพฯลฯ เป็นต้น


Q.

การลงทะเบียนคนต่างชาติต้องดำเนินการอย่างไร ที่ใด และใช้เอกสารใดบ้าง

A.

จะต้องไปยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการประจำเขต/อำเภอที่พำนักอาศัยอยู่ ในกรณีของผู้ที่อายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือเจ็บป่วยไม่สามารถไปติดต่อเอง ได้ สามารถให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยไปดำเนินการยื่นเรื่องแทนตนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง
  2. รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
  3. แบบคำร้องขอลงทะเบียนคนต่างชาติ (สามารถขอรับได้ ณ ที่ว่าการเขตหรือ อำเภอ)

Q.

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สถานะพำนัก ฯลฯ หรือบัตรชำรุด เสียหาย จะต้องทำอย่างไรบ้าง

A.

ต้องนำบัตรประจำตัวคนต่างชาติไปดำเนินการติดต่อ ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ทำการแก้ไขและบันทึกข้อมูลใหม่


Q.

กรณีบัตรประจำตัวคนต่างชาติสูญหาย หรือถูกขโมย จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

A.

จะต้องทำการแจ้งความที่สถานีตำรวจ จากนั้นนำใบแจ้งความ หนังสือเดินทาง และรูปถ่าย ไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่บัตรสูญหาย


Q.

เมื่อเสียชีวิต หรือจะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น จะต้องคืนบัตรนี้หรือไม่

A.

เมื่อเดินทางออกนอกญี่ปุ่น (ยกเว้นมีการประทับตราที่ได้รับ อนุญาตให้กลับเข้ามาใหม่ได้) จะต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างชาติให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน สำหรับในกรณีที่ผู้มีบัตรเสียชีวิต จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการ แจ้งคืนบัตร ณ ที่ทำการเขต / อำเภอที่ผู้เสียชีวิต ได้ลงทะเบียนไว ้ภายใน 14 วัน หลังจากเสียชีวิต


Q.

ไม่มีวีซ่า ทำบัตรประจำตัวคนต่างชาติได้หรือไม่

A.

โดยหลักการแล้วไม่สามารถทำได้ เนื่องจากถือว่าอยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่มีบางที่ทำการอำเภอ/เขตญี่ปุ่นอนุโลมทำให้

Back to the list