การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สากล / ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในญี่ปุ่น

14/10/2009

Q.

การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไร

A.

ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถยนต์ก่อน โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 300,000 เยน ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา และเดือนที่ไปสมัคร จากนั้นจึงนำหลักฐานการเรียนขับรถยนต์ พร้อมกับหลักฐานประจำตัวอื่นๆ ไปยื่นที่แผนกสอบใบอนุญาตขับขี่ ศูนย์ใบอนุญาตขับขี่ในเขต หรือเมืองที่พำนักอยู่


Q.

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล) ที่ขอจากประเทศไทย สามารถใช้ในญี่ปุ่นได้หรือไม่

A.

ใช้ได้เป็นระยะเวลา 1 ปีตามอายุของใบอนุญาตนั้น เมื่อหมดอายุแล้ว ต้องไปยื่นขอใบใหม่ที่ประเทศไทยและต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นอีกครั้งจึงจะสามารถใช้ใบอนุญาตใหม่นั้น


Q.

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย สามารถใช้ในญี่ปุ่นได้หรือไม่

A.

ไม่ได้ แต่สามารถใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่นได้สะดวกขึ้น โดยจะต้องใช้ใบอนุญาตนั้นในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน โดยการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นคำร้องที่แผนกสอบใบอนุญาตขับขี่ ณ ศูนย์ ใบอนุญาตขับขี่ในเขต/อำเภอหรือเมืองที่พำนักอาศัยอยู่ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 • เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอ ได้แก่

  1. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย และใบขับขี่สากล (หากมี)
  2. เอกสารแปลทางการของใบอนุญาตขับขี่นั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น ควรนำไปแปล เป็นภาษาญี่ปุ่น ที่บริษัทแปลเอกสารและนำเอกสารแปลมารับรองคำแปลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งใช้เวลา 3 วันทำการ
  3. บัตรประจำตัวคนต่างชาติ
  4. หนังสือเดินทาง
  5. ตราชื่อประทับ (อิงคัง (หากมี))
  6. รูปถ่าย 3 ซม. x 2.4 ซม. จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  7. ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตขับขี่
 • ตรวจสุขภาพร่างกายและสายตา
 • สอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของญี่ปุ่น
 • ทดสอบการขับรถยนต์จริงในสนามสอบขับรถของศูนย์ใบอนุญาตขับขี่

Q.

ต้องการแปลใบขับขี่รถยนต์ของไทยเพื่อขอใบขับขี่ของญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไร จ่ายค่าธรรมเนียมเท่าใด

A.

นำใบขับขี่ฉบับจริงพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 2 ชุด สำเนาหนังสือ เดินทางและเอกสารประจำตัว นำไปแปลเป็นภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ที่บริษัทแปลเอกสารและนำเอกสารแปลมารับรองคำแปลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมชุดละ 2,000 เยน

Back to the list