การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


ธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารและไปรษณีย์

14/10/2009

Q.

หากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารญี่ปุ่น จะต้องใช้เอกสารใดบ้าง

A.

ท่านจำเป็นต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปติดต่อด้วย

  • ตราชื่อประทับ
    "อิงคัง" คือตราชื่อประจำตัวของแต่ละบุคคล (โดยทั่วไปชาวญี่ปุ่นจะใช้ชื่อสกุล) สามารถสั่งทำได้จากร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป ตราประทับ ดังกล่าว สามารถนำไปทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมายญี่ปุ่น ไม่ว่าผู้ที่ถืออยู่นั้น จะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงควรรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
  • เอกสารประจำตัว
    เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างชาติ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เมื่อเปิดบัญชีแล้ว นอกจากจะได้รับสมุดบัญชีธนาคาร ยังสามารถทำบัตร ATM ที่ใช้สำหรับฝากและถอนเงินได้ (รายละเอียดของบริการอื่นๆและเวลาทำการ กรุณาติดต่อสอบถามกับธนาคารนั้นๆ) สำหรับตราชื่อประทับและเอกสาร ประจำตัวนั้นจะต้องนำติดตัวไปทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรม ต่างๆ กับทางธนาคาร


Q.

ที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการอะไรบ้าง

A.

บริการหลักคือการส่งจดหมายและพัสดุต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยปกติแล้วจดหมายทั่วไปที่ส่งไปยังตู้ไปรษณีย์จะถูกเก็บโดยบุรุษไปรษณีย์ตามเวลาที่ระบุไว้ข้างตู้ ในกรณีของพัสดุนั้น ต้องนำไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วยตนเอง ในบางกรณีอาจโทรศัพท์เรียกให้ บุรุษไปรษณีย์มารับไปก็ได้ รหัสไปรษณีย์ของญี่ปุ่นประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ขอให้เขียนรหัสไปรษณีย์ลงบน จดหมายหรือพัสดุที่ต้องการส่ง

นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ถอนเงิน และส่งเงินทางไปรษณีย์ได้ โดยวิธีส่งธนาณัติ และโอนเงินไปยังบัญชีของผู้รับโดยตรง แต่ถ้าเป็นการส่ง ภายในประเทศ สามารถส่งเงินสดไปพร้อมกับไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ และเมื่อมีบัญชีกับที่ทำการไปรษณีย์แล้ว สามารถฝากเงิน หรือถอนเงินได้จากที่ทำการ ไปรษณีย์หรือตู้ ATM ของไปรษณีย์สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

สามารถชำระค่าบริการต่าง ๆ ได้ทั้งเงินสด หรือการตัดหักจากบัญชีไปรษณีย์ที่ถืออยู่

Back to the list