การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากวัณโรค

24/09/2010


วัณโรค

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจาก... วัณโรค


กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์
กรมคบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Back to the list