การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


ลดความเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง

24/09/2010


โรคความดันโลหิตสูง

ลดความเสี่ยง
ลดโรคความดันโลหิตสูง


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
306 หมู่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Back to the list