หนังสือเดินทาง


ประเภทของหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียม

1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีมีค่าธรรมเนียม 13,000 เยน สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย


2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 9,000 เยน สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ บุคคลที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุหรือต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ การทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่อายุไม่เกิน 5 ปีหรือไม่เกิน 10 ปี ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4-6 สัปดาห์ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งข้อมูลคำร้องและเอกสารประกอบไปที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะมีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบประวัติบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) ไว้ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยอัตโนมัติและไม่เสียค่าธรรมเนียมและเมื่อได้รับเล่มแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางไปทางไปรษณีย์แบบเก็บเงินปลายทางกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับโทรศัพท์ ไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว


3. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport – EP) มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีค่าธรรมเนียม 2,000 เยน และการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) มีค่าธรรมเนียม 1,000 เยนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการหลังจากชำระเงินสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปได้
อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางฉุกเฉินไม่มี machine readable bar code ซึ่งหากนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) บางประเทศอาจไม่ยอมรับรวมทั้งบางประเทศในยุโรป เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางฉุกเฉินได้หรือไม่


4. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document – ETD) มีอายุ30 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียม ใช้เวลาดำเนินการ 1 วัน สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย รวมทั้งกรณีนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายที่ญี่ปุ่น โดยเป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวที่ใช้เดินทางกลับไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมาติดต่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น. โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

หมายเหตุ หากชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
Back to the list