หนังสือเดินทาง


ระเบียบการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุและสามเณร

  • ขั้นตอนในการขอทำหนังสือเดินทางไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คนไทยในญี่ปุ่นที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางไทยต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเท่านั้น เนื่องจากหนังสือเดินทางไทยในปัจจุบันเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)
ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ เช่น โครงสร้างใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา ลายเซ็น ของผู้ถือหนังสือเดินทางไว้ในไมโครชิพ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ไม่สามารถต่ออายุในเล่มได้

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางตามปกติ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนจองคิวหรือมารับบัตรคิว เพื่อความสะดวกของท่านได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/th/about/embassy-holiday/

สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

Royal Thai Embassy, 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku Tokyo 141-0021
(81 3) 5789 2433
(81 3) 5789 2428

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.00 น.


ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรุณาลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่ https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/index.php/makeappointment เพื่อลดความแออัดในห้องรับเรื่องและเพื่อผู้มาติดต่อจะได้รับบริการที่รวดเร็วไม่ต้องรอนาน เช่น ไม่ต้องมากรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ สามารถมารับบัตรคิวได้ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. เมื่อได้รับบัตรคิวแล้วจะสามารถเข้ารับบริการได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวภายหลังได้ 


● การขอทำหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุและสามเณร

คำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป

(สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ (คลิก) 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบออนไลน์มาแล้ว ไม่ต้องกรอกคำร้องในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางราชการ สำหรับพระธรรมทูต

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ
2. หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด
3. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล
5. มติมหาเถรสมาคม
6. ใบตราตั้งสมณศักดิ์ (หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทางราชการ)

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ
2. หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด
3. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล
5. มติคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (มติ ศ.ต.ภ.)
6. ใบตราตั้งสมณศักดิ์ (หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป)
7. หนังสือรับรองความประพฤติและให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาสและประทับตราของวัด (กรณีสามเณร)
Back to the list