หนังสือเดินทาง


คำถามที่พบบ่อย


คำถาม: ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
คำตอบ: ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นโดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือและการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้นเพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

คำถาม: สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง สามารถทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่
คำตอบ:ไม่สามารถทำได้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อนำชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านสำหรับผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ

คำถาม: จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะทำก่อนหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหมดอายุได้หรือไม่
คำตอบ: สามารถทำได้ก่อนและหลังหนังสือเดินทางหมดอายุ โปรดตรวจสอบให้หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่มีการเดินทางฉุกเฉิน

คำถาม: หนังสือเดินทางที่มีการขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแกะ ตัด เย็บ เจาะรู เปียกน้ำหรือฉีกขาด สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่
คำตอบ: ไม่สามารถนำไปใช้ได้อีก แนะนำให้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

คำถาม: เปลี่ยนที่อยู่ในบัตรประชาชน จะต้องทำหนังสือเดินทางใหม่หรือไม่
คำตอบ: ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ เว้นแต่กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่เหมือนกับหนังสือเดินทางเล่มเก่า จะต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

คำถาม: ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุ 15 ปี นำชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย แต่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชน ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มที่สอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับผู้เยาว์
คำตอบ: เอกสารประกอบของผู้เยาว์ กรณีการขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สอง
1. สำเนาสูติบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล
3. หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด (หากมี)
4. บัตรประจำตัวนักศึกษาที่ติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ชื่อภาษาอังกฤษตรงตามหนังสือเดินทางพร้อมมีตราประทับของสถานศึกษา
5. กรณีบุตรเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับสูติบัตร โปรดแสดงสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
6. หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติไทย (หากมี)

คำถาม: บิดามารดาแยกทางกัน ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร มารดาดูแลบุตร
แต่เพียงผู้เดียว มารดาจะพาบุตรทำหนังสือเดินทาง แต่มารดาไม่สามารถติดต่อบิดาได้ กรณีนี้จะต้องใช้เอกสารอะไรแทนบิดา
คำตอบ: มารดาโปรดติดต่อขอทำหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค.14) โดยสามารถยื่นขอจากสำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอในประเทศไทย

คำถาม: บุตร อายุ 14 ปี อาศัยอยู่ที่ประเทศไทย จะพาบุตรเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น บิดามารดาอยู่ที่ประทศญี่ปุ่น จะให้ญาติพาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง จะต้องเตรียมเอกสารอะไร สำหรับเอกสารบิดามารดา
คำตอบ: บิดามารดาโปรดมาติดต่อขอหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศ และกรณีที่บุตรอายุต่ำกว่า 15 ปี โปรดมาติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว พาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง โดยสามารถยื่นขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

คำถาม: จะทำหนังสือเดินทางบุตร กรณีบิดาของบุตรเป็นชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต ต้องใช้เอกสารอะไรของบิดา
คำตอบ: กรณีที่1 การเตรียมเอกสารที่ใช้แทนบิดาชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิต
ขั้นตอนที่ 1นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าจดทะเบียนสมรส และชื่อบุตรและระบุว่าบิดาเสียชีวิตจากอำเภอญี่ปุ่น
ขั้นตอนที่ 2แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) เป็นภาษาอังกฤษและนำไปประทับตรารับรองลายมือชื่อผู้แปลที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 3นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง)และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามขั้นตอนที่ 2 แล้วแปลเป็นภาษาไทย
ขั้นตอนที่ 4นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง)และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามขั้นตอนที่ 2แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทยมาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อนำมายื่นขอทำหนังสือเดินทางบุตรกรณีบิดาเสียชีวิต

คำตอบ: กรณีที่ 2 สามารถใช้เอกสารทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสที่บันทึกว่าบิดาเสียชีวิต Back to the list