หนังสือเดินทาง


กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย


สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายขอออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) หรือ TD

กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

  1. สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  2. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
  3. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตามระเบียบการทำหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์

ทั้งนี้สำหรับในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุและไม่มีบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยมายืนยัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอให้มารับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ TD ในอีก 3 วันทำการ


ไม่มีค่าธรรมเนียม
Back to the list