หนังสือเดินทาง


กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย


● เอกสารประกอบการขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document – ETD) มีอายุ 30 วัน 

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางหาย เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น

1. เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยควรเป็นเที่ยวบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยเท่านั้นและไม่มีการแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศที่สาม

2. สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลสัญชาติไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

3. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ที่ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เคซัทซึโช警察署) และไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจ (โคบัง 交番) เนื่องจากเอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้ได้ (ตัวอย่างใบแจ้งความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/lost-report.pdf)

4. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) (สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (คลิก) 


หมายเหตุ:
(1) เอกสารเดินทางฉุกเฉินออกให้เฉพาะกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย รวมทั้งกรณีนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายที่ญี่ปุ่น โดยเป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวเพื่อใช้เดินทางกลับไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมาติดต่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น. โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

(2) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ประสงค์จะขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โปรดแสดงสำเนาสูติบัตร พร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี

ไม่มีค่าธรรมเนียม
Back to the list