หนังสือเดินทาง


ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

    1. คุณสมบัติของผู้ถือหนังสือเดินทาง

    1.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้มีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก

    1.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะให้มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 10 ปีและไม่สามารถต่ออายุได้อีก เว้นแต่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะนั้นได้ยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน จะสามารถยื่นขอรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อบุคคลที่บรรลุนิติภาวะนั้น ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว(**อาจยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครองและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีได้

    2. อัตราค่าธรรมเนียม

    2.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000.- เยน

    2.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000.- เยน

    2.3 หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) มีอายุไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียม 2,000.- เยน และค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) 1,000.- เยน

    2.4 เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)ไม่มีค่าธรรมเนียม

** หากชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด

สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

Royal Thai Embassy, 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku Tokyo 141-0021
(81 3) 5789 2433
(81 3) 5789 2428

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.00 น.


1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

 1. 1.1 กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

  1. เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
  2. เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหรือใบแจ้งความเฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย
  3. เอกสารยื่นประกอบ
    1) หนังสือเดินทางฉบับจริง 1 ชุด
    2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 1ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายฉบับจริง       
    3) สำเนาทะเบียนบ้านไทย 
    4) ใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
    5) ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 1 ชุด
    6) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด
    7) Residence card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)
 2.           
 3. 1.2 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
  เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) ที่ยังมีอายุการใช้งาน หรือเอกสารยืนยันตัวลำดับที่ 2 สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 4 บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 5 บัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี) โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้องเว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1- 1.2.3
 4. เอกสารยื่นประกอบ
 5. เอกสารของบุตร (ผู้เยาว์)
  1) สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
  2) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
  3) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
  5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร) 1 ชุด
  6) บัตร Residence card (ไซริวการ์ด) (ถ้ามี)
  7) บัตรประจำตัวนักศึกษาที่ติดรูปถ่าย หรือ หนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อภาษาอังกฤษตรงตามหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งมีตราประทับของสถานศึกษา (กรณีที่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)
  8) หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติไทย (ถ้ามี)

 6.      เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย
       1) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
       2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
       3) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1ชุด
       4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร)
       5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า/ฐานะครอบครัวสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า)
       6) สำเนาบัตร Residence Card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)
 7.      เอกสารของบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ 
       1) สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่ายและหน้าที่มีลายมือชื่อ) หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด
 8. หมายเหตุ ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 9. * บิดามารดาและบุตร (ผู้เยาว์) ต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วนตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

 10. 1.2.1 กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้
  ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 1)

  ***เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 2) จากอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ ข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 6)

  1.2.2 กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา
  มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียวพร้อมกับบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 3) และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 4)

  1.2.3 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
  ในบันทึกการหย่า (เอกสารอื่น ๆลำดับที่ 4) สามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี (เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 4 หรือ 5) ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคำสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคำสั่งศาลฯ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 7) และบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่งศาล (เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 6)

  หมายเหตุ :

  หากผู้มีอำนาจปกครองตามข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.3 ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้บุคคลดังกล่าวทำหนังสือให้ความยินยอมตามข้อ 1.2.1


2. การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินEmergency Passport (EP) มีอายุไม่เกิน 1 ปี

การทำหนังสือเดินทางของพระภิกษุ สามเณรการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) และการรับเล่มหนังสือเดินทางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่ง และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 2,000 เยน และมีค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) ฉบับละ 1,000 เยน

หมายเหตุ ใช้เวลาผลิต 5 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม


3. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพิ่มเติม เช่น

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 2. กรณีเอกสารที่นำมาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.2539
 3. ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการหย่า และการจดทะเบียนสมรสมาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม

**หากชำระค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทางแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**


ช่องทางการร้องเรียน

 1. ช่องทางการร้องเรียน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
  ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  0 2981 7257
  0 2981 7256

 2. ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
  สายด่วน 1111
  www.1111.go.th
Back to the list