หนังสือเดินทาง


ระเบียบการทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป

 • ขั้นตอนในการขอทำหนังสือเดินทางไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คนไทยในญี่ปุ่นที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางไทยต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเท่านั้น เนื่องจากหนังสือเดินทางไทยในปัจจุบันเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)
ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ เช่น โครงสร้างใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา ลายเซ็น ของผู้ถือหนังสือเดินทางไว้ในไมโครชิพ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ไม่สามารถต่ออายุในเล่มได้

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางตามปกติ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนจองคิวหรือมารับบัตรคิว เพื่อความสะดวกของท่านได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/th/about/embassy-holiday/

สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

Royal Thai Embassy, 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku Tokyo 141-0021
(81 3) 5789 2433
(81 3) 5789 2428

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.00 น.


ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรุณาลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่ https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/index.php/makeappointment เพื่อลดความแออัดในห้องรับเรื่องและเพื่อผู้มาติดต่อจะได้รับบริการที่รวดเร็วไม่ต้องรอนาน เช่น ไม่ต้องมากรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ สามารถมารับบัตรคิวได้ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. เมื่อได้รับบัตรคิวแล้วจะสามารถเข้ารับบริการได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวภายหลังได้ 


  ● เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุ

1. หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

3. บัตรไซริวการ์ด (Residence Card) หรือเอกสารแสดงสถานภาพพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย(หากมี)หรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ หลักฐานการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น

4. กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงสำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

5. กรณีเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่าและชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าฉบับจริง หรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่าฉบับจริง

6. กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง

7. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป (สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (คลิก)

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบออนไลน์มาแล้ว ไม่ต้องกรอกคำร้องในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) 


 ● เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ที่ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เคซัทซึโช警察署) และไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจ (โคบัง 交番) เนื่องจากเอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้ได้ (ตัวอย่างใบแจ้งความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/lost-report.pdf)

2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มล่าสุด (หากมี)

3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

4. บัตรไซริวการ์ด (Residence Card) หรือเอกสารแสดงสถานภาพพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย(หากมี) หรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ หลักฐานการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น

5. กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงสำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

6. กรณีเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่าและชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าฉบับจริง หรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่าฉบับจริง

7. กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

8. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป (สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (คลิก)
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบออนไลน์มาแล้ว ไม่ต้องกรอกคำร้องในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่หนังสือเดินทางสูญหาย โปรดแสดงใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ที่ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี ● เอกสารประกอบการขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document – ETD) มีอายุ 30 วัน
สำหรับคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่น เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น

1. เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยควรเป็นเที่ยวบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยเท่านั้นและไม่มีการแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศที่สาม

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

3. บัตรไซริวการ์ด (Residence Card) หรือเอกสารแสดงสถานภาพพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย(หากมี) หรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หลักฐานการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น

4. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย โปรดแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มล่าสุด

5. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือไฟไหม้โปรดแสดงใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ที่ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เคซัทซึโช警察署) และไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจ (โคบัง 交番)เนื่องจากเอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้ได้ (ตัวอย่างใบแจ้งความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/lost-report.pdf)

6. กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงสำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

7. กรณีเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่าและชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าฉบับจริง หรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่าฉบับจริง

8. กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง

9. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)
(สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ (คลิก)

หมายเหตุ:
(1) เอกสารเดินทางฉุกเฉินออกให้เฉพาะกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย รวม

ทั้งกรณีนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายที่ญี่ปุ่น โดยเป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวเพื่อใช้เดินทางกลับไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมาติดต่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น. โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

(2) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ประสงค์จะขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โปรดแสดงสำเนาสูติบัตร พร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี● เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport – EP) มีอายุไม่เกิน 1 ปี

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ

2. หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด

3. บัตรไซริวการ์ด (Residence Card) หรือเอกสารแสดงสถานภาพพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย(หากมี) หรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น ใบเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ หลักฐานการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น

4. กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงสำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

5. กรณีเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่าและชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าฉบับจริง หรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่าฉบับจริง

6. กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง

7. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป
(สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ (คลิก) 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบออนไลน์มาแล้ว ไม่ต้องกรอกคำร้องในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

หมายเหตุ: 

(1) หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport – EP) มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีค่าธรรมเนียม 2,000 เยน และการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) มีค่าธรรมเนียม 1,000 เยนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการหลังจากชำระเงินสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปได้

อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางฉุกเฉินไม่มี machine readable bar code ซึ่งหากนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) บางประเทศอาจไม่ยอมรับรวมทั้งบางประเทศในยุโรป เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางฉุกเฉินได้หรือไม่

 (2) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน โปรดแสดงเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี● เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุต่ำกว่า 20 ปี  
(สามารถทำได้เฉพาะหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปีเท่านั้นและบิดามารดาต้องมาแสดงตนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อลงนามยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง เว้นแต่มีเอกสารมาแสดงทดแทน)

 • คำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี
  (สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ (คลิก)

  ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบออนไลน์มาแล้ว ไม่ต้องกรอกคำร้องในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) 


 • เอกสารประกอบของบุตร (ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี)

Ø กรณีการขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

1.       สำเนาสูติบัตร

หมายเหตุ ภายหลังจากบุตรทำหนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว บิดามารดาควรนำชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย และเมื่อบุตรอายุครบ 7 ปี บิดามารดาควรพาบุตรเดินทางกลับไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย (บัตรประจำตัวประชาชนใบแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้นและไม่สามารถทำที่สถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศได้) 

Ø  กรณีการขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สอง

1.       สำเนาสูติบัตร

2.       สำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

3.       หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด (หากมี)

4.       กรณีบุตรอายุ 7 ปีขึ้นไป โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ

5.       กรณีบุตรเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับสูติบัตร โปรดแสดงสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

6.       กรณีบุตรยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ชื่อภาษาอังกฤษตรงตามหนังสือเดินทางพร้อมมีตราประทับของสถานศึกษา

7.       หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติไทย (หากมี)

 •        เอกสารประกอบของบิดามารดา

Ø  กรณีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย

1.       บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ

2.       หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุ

3.       สำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

4.       บัตรไซริวการ์ด (Residence Card) หรือเอกสารแสดงสถานภาพพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย(หากมี) หรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หลักฐานการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น

Ø  กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ

1.       หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุ หรือ ใบขับขี่รถยนต์ฉบับจริงที่ยังมีอายุ

 •         เอกสารประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ  
       (เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบของบุตร และเอกสารประกอบของบิดามารดาข้างต้น)

Ø  กรณีบิดามารดาเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของบิดามารดาที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

Ø  กรณีบิดามารดาเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่าและชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร  

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือใบทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า รวมทั้งบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร

Ø  กรณีบิดามารดาไม่สามารถลงนามให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ และบุตรอายุต่ำกว่า 15 ปี  

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศมาแสดงแทน

4.  หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว พาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง 

ทั้งนี้ หนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจให้บุตรทำหนังสือเดินทาง สามารถยื่นขอจากสำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอในประเทศไทย หรือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

Ø  กรณีบิดามารดาไม่สามารถลงนามให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ และบุตรอายุ 15 ปีขึ้นไป

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศมาแสดงแทน (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)  ทั้งนี้หนังสือยินยอม สามารถยื่นขอจากสำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอในประเทศไทย หรือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

Ø  กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า โดยบิดามารดาหย่าร้าง ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  สำเนาใบทะเบียนหย่า หรือสำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุว่า ผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร ให้ผู้นั้นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง และกรณีที่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกัน ทั้งบิดามารดาจะต้องมาลงนามยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

Ø  กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรสแต่แยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  คำสั่งศาลให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

Ø  กรณีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  หนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค.14) โดยสามารถยื่นขอจากสำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอในประเทศไทย

Ø  กรณีบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)

      1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดา

3.  คำสั่งศาลให้บิดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

               ·   กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

Ø  กรณีบิดามารดาที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดามารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย

3.  ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยฉบับจริง

4.  กรณีบิดามารดาเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับทะเบียนรับบุตรบุญธรรม โปรดแสดงสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

Ø  กรณีบิดามารดาที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นชาวต่างชาติ

1.  เอกสารประกอบของบุตร

2.  เอกสารประกอบของบิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติ

3. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยฉบับจริงช่องทางการร้องเรียน

 1. ช่องทางการร้องเรียน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
  ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  0 2981 7257
  0 2981 7256

 2. ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
  สายด่วน 1111
  www.1111.go.thBack to the list