หนังสือเดินทาง


กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย)

1.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000.- เยน

1.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000.- เยน

เอกสารยื่นประกอบ

1. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ที่ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เคซัทซึโช警察署) และไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจ (โคบัง 交番) เนื่องจากเอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้ได้ (ตัวอย่างใบแจ้งความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/lost-report.pdf)

2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มล่าสุด (หากมี)

3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

4. บัตรไซริวการ์ด (Residence Card) หรือเอกสารแสดงสถานภาพพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย(หากมี) หรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ หลักฐานการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น

5. กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงสำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

6. กรณีเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่าและชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าฉบับจริง หรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่าฉบับจริง

7. กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

8. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป (สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (คลิก)
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบออนไลน์มาแล้ว ไม่ต้องกรอกคำร้องในกระดาษอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่หนังสือเดินทางสูญหาย โปรดแสดงใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ที่ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี


หมายเหตุ

กรุณาแต่งกายสุภาพ

 • ผู้ร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
 • ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
 • ใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 • เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตร Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
 • กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทาง ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. ขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน Emergency Travel Document (ETD)

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหายต้องยื่นคำร้องขอที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเพื่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ ETD เพื่อ ใช้เป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น

เอกสารยื่นประกอบ

1. เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยควรเป็นเที่ยวบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยเท่านั้นและไม่มีการแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศที่สาม

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังมีอายุ หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

3. บัตรไซริวการ์ด (Residence Card) หรือเอกสารแสดงสถานภาพพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย(หากมี) หรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หลักฐานการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น

4. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย โปรดแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มล่าสุด

5. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือไฟไหม้โปรดแสดงใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ที่ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เคซัทซึโช警察署) และไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจ (โคบัง 交番)เนื่องจากเอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้ได้ (ตัวอย่างใบแจ้งความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/lost-report.pdf)

6. กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงสำเนาทะเบียนบ้านไทยหน้าที่ระบุที่อยู่และหน้าที่ระบุชื่อ-นามสกุล

7. กรณีเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่าและชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าฉบับจริง หรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่าฉบับจริง

8. กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม โปรดแสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง

9. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)
(สามารถขอรับคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ (คลิก)

หมายเหตุ:
(1) เอกสารเดินทางฉุกเฉินออกให้เฉพาะกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย รวม

ทั้งกรณีนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายที่ญี่ปุ่น โดยเป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวเพื่อใช้เดินทางกลับไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมาติดต่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น. โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

(2) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ประสงค์จะขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โปรดแสดงสำเนาสูติบัตร พร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี


หมายเหตุ

กรุณาแต่งกายสุภาพ

 • ผู้ร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
 • ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุลวัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
 • ใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 • เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดีเพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตร Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
 • กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทางในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งดังนั้นผู้ร้องจำเป็นต้อง มารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯและจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นBack to the list