หนังสือเดินทาง


กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย)

1.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000.- เยน

1.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000.- เยน

เอกสารยื่นประกอบ

 1. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง)
 4. สำเนา Residence card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 1 ชุด
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
 7. แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
 8. สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตามระเบียบการทำหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์


หมายเหตุ

กรุณาแต่งกายสุภาพ

 • ผู้ร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
 • ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
 • ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 • เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตร Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
 • กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. ขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน Emergency Travel Document (TD)

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหายต้องยื่นคำร้องขอที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเพื่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ TD เพื่อใช้เป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น

เอกสารยื่นประกอบ

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาหน้ารูปถ่าย และหน้าวีซ่า 1 ชุด (ถ้ามีวีซ่า)
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 4. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 5. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย
 6. หากเป็นผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรมาด้วย
 7. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 1 ชุด
 8. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) (เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)
 9. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
 10. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน TD

     สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตามระเบียบการทำหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์


หมายเหตุ

กรุณาแต่งกายสุภาพ

 • ผู้ร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
 • ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุลวัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
 • ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 • เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดีเพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตร Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
 • กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทางในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งดังนั้นผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯและจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นBack to the list