หนังสือเดินทาง


การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการตามปกติ โดยผู้ประสงค์จะรับบริการต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าที่

สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้

สำหรับขั้นตอนการตรวจม่านตา กรุณาถอดคอนแทคเลนส์สีหรือแฟชั่น เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบม่านตา

โปรดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อลดความหนาแน่นในห้องรับเรื่อง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
- ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ และขอสงวนสิทธิงดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการน่าสงสัย
- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
- โปรดใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ
- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ

(หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ )


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโปรดนัดหมายที่ 
โทร :06-6262-9226, 06-6262-9227 
อีเมล์: rtcgosaka.consularsection@gmail.com 
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โปรดนัดหมายที่ 
โทร : 092-739-9090 
อีเมล์ : consular.FUK@mfa.mail.go.th 
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ


Back to the list